Zásady týkající se zpracování osobních údajů

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto zásady zpracování osobních údajů byly vypracovány v souladu s požadavky spolkového zákona ze dne 27. července 2006. č. 152-FZ „O osobních údajích“ a určuje postup zpracování osobních údajů a opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů N.Bar (dále jen Provozovatel).

 1. Provozovatel si jako svůj nejdůležitější cíl a podmínku pro výkon své činnosti stanoví dodržování práv a svobod člověka a občana při zpracování jeho osobních údajů, včetně ochrany práv na soukromí, osobní a rodinné tajemství.
 2. Tyto zásady Provozovatele týkající se zpracování osobních údajů (dále jen Zásady) se vztahují na veškeré informace, které může Provozovatel získat o návštěvnících webových stránek http://nail-bar.cz.
2. ZÁKLADNÍ POJMY POUŽÍVANÉ V POLITICE
 1. Automatizované zpracování osobních údajů – zpracování osobních údajů pomocí výpočetní techniky;
 2. Blokování osobních údajů – dočasné zastavení zpracování osobních údajů (kromě případů, kdy je zpracování nezbytné pro upřesnění osobních údajů);
 3. Webové stránky – soubor grafických a informačních materiálů, jakož i počítačových programů a databází, které zajišťují jejich dostupnost na internetu na síťové adrese http://nail-bar.cz;
 4. Informační systém osobních údajů — soubor osobních údajů obsažených v databázích a informačních technologiích a technických prostředcích, které zajišťují jejich zpracování;
 5. Depersonalizace osobních údajů — úkony, v jejichž důsledku nelze bez použití dalších informací určit vlastnictví osobních údajů konkrétnímu Uživateli nebo jinému subjektu osobních údajů;
 6. Zpracování osobních údajů – jakákoli akce (operace) nebo soubor úkonů (operací) prováděné pomocí nástrojů automatizace nebo bez použití těchto prostředků s osobními údaji, včetně shromažďování, zaznamenávání, systematizace, shromažďování, ukládání, vyjasňování (aktualizace, změny), vytěžování, používání, přenos (distribuce, poskytování, přístup), depersonalizace, blokování, mazání, likvidace osobních údajů;
 7. Provozovatel — státní orgán, orgán obce, právnická nebo fyzická osoba, samostatně nebo společně s jinými osobami organizující a (nebo) provádějící zpracování osobních údajů, jakož i stanovení účelů zpracování osobních údajů, složení osobních údajů být zpracovány, úkony (operace) prováděné s osobními údaji;
 8. Osobní údaje – jakékoli informace týkající se přímo či nepřímo konkrétního nebo identifikovaného Uživatele webu http://nail-bar.cz;
 9. Uživatel – každý návštěvník webu http://nail-bar.cz;
 10. Poskytování osobních údajů – úkony zaměřené na zpřístupnění osobních údajů určité osobě nebo určitému okruhu osob;
 11. Šíření osobních údajů — jakékoli jednání směřující ke zpřístupnění osobních údajů neurčitému počtu osob (předání osobních údajů) nebo seznámení s osobními údaji neomezenému počtu osob, včetně zveřejňování osobních údajů v médiích, zveřejňování informací a telekomunikační sítě nebo poskytování přístupu k osobním údajům jakýmkoli jiným způsobem;
 12. Přeshraniční přenos osobních údajů – předání osobních údajů na území cizího státu orgánu cizího státu, zahraniční fyzické osobě nebo zahraniční právnické osobě;
 13. Likvidace osobních údajů – jakékoli jednání, v jehož důsledku jsou osobní údaje nenávratně zlikvidovány s nemožností další obnovy obsahu osobních údajů v informačním systému osobních údajů a (nebo) v jehož důsledku došlo k nenávratné likvidaci hmotných nosičů osobních údajů jsou zničeny.
3. OBSLUHA MŮŽE ZPRACOVAT NÁSLEDUJÍCÍ OSOBNÍ ÚDAJE UŽIVATELŮ
 1. Celé jméno;
 2. Emailová adresa;
 3. Telefonní čísla;
 4. Rok, měsíc, datum a místo narození;
 5. Stránka také shromažďuje a zpracovává anonymizované údaje o návštěvnících (včetně souborů cookie) pomocí internetových statistických služeb (Yandex Metrica a Google Analytics a další).
 6. Výše uvedené údaje níže v textu Zásad spojuje obecný pojem Osobní údaje.
4. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Účelem zpracování osobních údajů Uživatele je poskytnout Uživateli přístup ke službám, informacím a/nebo materiálům obsaženým na webových stránkách.
 2. Provozovatel má dále právo zasílat Uživateli upozornění na nové produkty a služby, speciální nabídky a různé akce. Uživatel může vždy odmítnout zasílání informačních zpráv zasláním Provozovatele na email info@nail-bar.cz s poznámkou „Odmítnutí zasílání upozornění na nové produkty a služby a speciální nabídky“.
 3. Anonymizovaná data Uživatelů, shromážděná pomocí internetových statistických služeb, slouží ke shromažďování informací o akcích Uživatelů na stránkách, zlepšování kvality stránek a jejich obsahu.
5. PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatele pouze v případě, že je vyplní a/nebo odešle Uživatel samostatně prostřednictvím speciálních formulářů umístěných na stránkách http://nail-bar.cz. Vyplněním příslušných formulářů a/nebo odesláním svých osobních údajů Provozovateli vyjadřuje Uživatel svůj souhlas s těmito Zásadami.
 2. Provozovatel zpracovává anonymizované údaje o Uživateli, pokud je to povoleno v nastavení prohlížeče Uživatele (je povoleno ukládání cookies a používání technologie JavaScript).
6. POSTUP PŘI SBĚRU, UCHOVÁVÁNÍ, PŘEDÁVÁNÍ A JINÉ TYPY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Bezpečnost osobních údajů zpracovávaných Provozovatelem je zajištěna provedením právních, organizačních a technických opatření nezbytných k plnému souladu s požadavky aktuální legislativy v oblasti ochrany osobních údajů

 1. Provozovatel zajišťuje bezpečnost osobních údajů a přijímá veškerá možná opatření k zamezení přístupu k osobním údajům neoprávněným osobám.
 2. Osobní údaje Uživatele nebudou nikdy, za žádných okolností, předány třetím stranám, s výjimkou případů souvisejících s implementací aktuální legislativy.
 3. V případě zjištění nepřesností v osobních údajích je může Uživatel samostatně aktualizovat zasláním oznámení Provozovateli na e-mailovou adresu Provozovatele info@nail-bar.cz s označením „Aktualizace osobních údajů“.
 4. Doba zpracování osobních údajů je neomezená. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů může Uživatel kdykoli odvolat zasláním oznámení Provozovateli e-mailem na e-mailovou adresu Provozovatele info@nail-bar.cz s označením „Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. “
7. PŘESHRANIČNÍ PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Před zahájením přeshraničního předávání osobních údajů je provozovatel povinen zajistit, aby cizí stát, na jehož území má osobní údaje předat, poskytoval spolehlivou ochranu práv subjektů osobních údajů.
 2. Přeshraniční přenos osobních údajů na území cizích států, které nesplňují výše uvedené požadavky, lze provést pouze v případě, že existuje písemný souhlas subjektu osobních údajů s přeshraničním předáním jeho osobních údajů a/nebo provedením smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt osobních údajů.
8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. Uživatel může obdržet vysvětlení k otázkám zájmu ohledně zpracování jeho osobních údajů kontaktováním Provozovatele na emailu info@nail-bar.cz.
 2. Tento dokument bude odrážet veškeré změny zásad zpracování osobních údajů Provozovatele. Zásady jsou platné po neomezenou dobu, dokud nebudou nahrazeny novou verzí.
 3. Aktuální znění Zásad je volně dostupné na internetu na adrese http://www.nail-bar.cz/politika-obrabotki-personalnyh-dannyh/.